Regulamin

Niniejszy Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie ośrodka Merinn, ul.Tulipanowa 5 w Rogowie 

1.Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu.

 W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku) umowę najmu uważa się za zawartą.

2.Wstępnie uzgodnioną rezerwację telefoniczną (+48 603 581618, 790 568256 mailową: info@merinn.pl, info@merinnrogowo.com  lub  piotr.m@camprint.pl należy potwierdzić wpłacając na konto……………………………. co najmniej 1000 zł zadatku (za każdy tydzień pobytu), w ciągu 2 dni od dokonania wstępnej rezerwacji. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej. W tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko oraz termin pobytu

3.Dokonując rezerwacji Wynajmujący wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

4.Wpłata zadatku przez Wynajmującego oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu.

5.Koszt pobytu obejmuje zakwaterowanie z możliwością użytkowania całego wyposażenia domku.

6.W dniu przybycia do ośrodka pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł na poczet ewentualnych zniszczeń mienia ośrodka.

7.Cennik opłaty klimatycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

8.W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Wynajmującego lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi.

9.Każdy z domków wynajmowany jest na doby. Doba pobytowa w rozpoczyna się o godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy o godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu.

10.Cisza nocna obowiązuje w godzinach od 23:00 do 7:00. 

11.Jeśli wskutek wykroczenia przeciwko ciszy nocnej obowiązującej od godziny 23:00 do 7:00 dojdzie do uzasadnionej interwencji policji, Właściciel ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy.

12.Jeżeli przybycie do Domku  w dniu przyjazdu nastąpi po godzinie 20:00 Wynajmujący zobowiązany jest do poinformowania Właściciela o tym fakcie najpóźniej jeden dzień przed przyjazdem.

13.Całą należność za pobyt należy uiścić do 7 dni przed  przyjazdem przelewem na konto.

14.W przypadku rezygnacji z pobytu lub skrócenia pobytu przez Wynajmującego, wpłacona opłata nie jest zwracana.

15.Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w Domku w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej.

16.W przypadku gdy przekroczona zostanie deklarowana liczba osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy właściciela lub osoby upoważnionej), właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami, bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty.

17.Cena usług świadczonych przez Właściciela Domków nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Wynajmujący na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu, nie ponosimy odpowiedzialności(radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć).

18.Wynajmujący zobowiązany jest odebrać Domek przed wprowadzeniem się tzn. sprawdzić meble (w szczególności stan łóżek), okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia znajdujące się w domku

19.Wszelkie uwagi dotyczące uszkodzeń bądź zniszczeń należy zgłosić bezzwłocznie do Właściciela lub Obsługi Ośrodka.

20.Brak uwag ze strony Wynajmującego co do takich uszkodzeń w ciągu 6 godzin po otrzymaniu kluczy oznacza, że Wynajmujący nie ma zastrzeżeń co do całego lokalu, a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie.

21.Wynajmujący jest odpowiedzialny finansowo za szkody powstałe w Domku trakcie trwania jego pobytu oraz wyraża zgodę aby naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu oraz usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt.

22.Rodzice są zobowiązani do sprawowania ciągłej opieki nad małoletnimi dziećmi.

23.Parkowanie pojazdów odbywa się na wyznaczonych miejscach. Parking jest bezpłatny dla gości Ośrodka– do jednego domku przypisane jest jedno miejsce parkingowe. Parking jest niestrzeżony/monitorowany.

24.W sytuacji, gdy Wynajmujący rażąco narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie stosuje się do powszechnie znanych norm współżycia międzyludzkiego Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Wynajmującemu pobytu w Domku,  nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu opłaty za pobyt

25.W Domkach obowiązuje zakaz palenia papierosów oraz e-papierosów, używania jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem Domków i mogących wytworzyć zagrożenie pożarowe. Zabrania się wnoszenia do Domku łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu.

26.Za uszkodzenia bądź zagubienie przedmiotów będących częścią wyposażenia Domków wczasowicze ponoszą pełną odpowiedzialność materialną. Opłata za zgubiony klucz 400 zł/sztuka.

27.Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w domkach przedmioty wartościowe i środki pieniężne, dlatego należy zachować należytą staranność związaną z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.

28.Wynajmujący nie może dokonywać jakichkolwiek napraw lub zmian w Domku. Należy poinformować Właściciela lub obsługę ośrodka o konieczności dokonania takich napraw.

29.Wynajmujący zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty tytułem końcowego sprzątania domku.

30.Umowa zawarta pomiędzy Właścicielem Domku a Wynajmującym nie obejmuje dojazdu, wyżywienia oraz organizacji czasu pobytu.

31.Nie ponosimy odpowiedzialności za przejściowe niedogodności i awarie występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody lub prądu.

32.Zabronione jest przebywanie zwierząt na terenie ośrodka bez wcześniejszej zgody właściciela Merinn

33.Nie odpowiadamy na wiadomości SMS, a wszelkie zawarte w nich informacje będą ignorowane.

34.Regulamin jest jednocześnie umową zawartą między stronami, akceptowaną przez Gości w chwili wpłacenia zadatku. W razie ewentualnych sporów dotyczących wykonania umowy, w pierwszej kolejności strony zobowiązują się do polubownego rozwiązania konfliktu

35. W każdym domku przy drzwiach wejściowych umieszczona jest instrukcja BHP oraz Przeciw Pożarowa. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się z jej treścią w dniu przyjazdu.

Regulamin korzystania z placu zabaw

1.Plac zabaw przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat.

2.Dzieci muszą znajdować się pod opieka osób dorosłych.

3.Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.

4.Na plac zabaw nie wolno wprowadzać zwierząt.

5.Zakaz jazdy rowerem i gry w piłkę.

6.Na placu zabaw nie wolno śmiecić, zostawiać puszek, butelek, pojemników po napojach i resztek jedzenia.

7.Na terenie placu zabaw i jego pobliżu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych.

Załącznik nr 1 do regulaminu – CENNIK

Ceny obowiązują przy pobytach co najmniej 7-dniowych, przy krótszych pobytach ceny ustalane indywidualnie

Dodatkowe opłaty:

Opłata klimatyczna wg stawki wyznaczonej przez Urząd Gminy Mielno:

Osoba dorosła – 2 zł/doba

Dzieci, młodzież ucząca się, emeryci i renciści – 2 zł/doba

Pobyt dodatkowej osoby w domku (tylko za zgodą właściciela ośrodka) 40 zł/doba (maksymalnie 8 osób w domku)

Parking monitorowany/niestrzeżony bezpłatny (1 auto na domek)

Możliwość zarezerwowania łóżeczka – bezpłatnie/krzesełka do karmienia/wanienki dla dziecka